بازدهی تبليغات خوب نيازمند طراحی زیبا و استاندارد جایگاه سوخت است طراحی زیبای جایگاه های پمپ بنزین و به طور کلی سوخت به دليل تردد زیاد افراد می تواند محل مناسب و بسيار خوبی برای درج تبليغات و بيزینس صاحبان کسب و کار باشد که البته این کار نيازمند یک طراحی زیبا و احداث جایگاه های سوخت با طرح نوین و به روز است که این قبيل اقدامات را در شرکتمان انجام می دهيم.

 

در سال جهش توليد بيانات راهگشای مقام معظمرهبری در نخستين روز سال 99توجه ویژه ای که در نامگذاری امسال و سالهای اخير به اقتصاد کشور داشتند و با ابلاغ و تأکيد بر اجرای مستمر سياست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از توليد داخلی و اشتغال جوانان و جهش توليد را به طور خاص در دستور کار همه کارگزاران نظام قرار دادند ،بی شک حمایت مستمر رهبری می تواند پایه اصلی هماهنگی همه نهادها و قوا در نظام باشد. در این راستا با مهندس رضا نصير وند علی بابالو، مدیر گروه مهندسی راهيان سبز فراز از افراد موفق احداث جایگاههای سوخت کشور به مصاحبه نشستيم که این گفتگو را در ادامه ميخوانيد: